Számla adatszolgáltatás változása az alanyi áfamentes és KATA adózókat, egyéni vállalkozókat is érinti. Mi változik 2020. július 1-től és mit kell tennünk? Kiket érintett eddig az adatszolgáltatási kötelezettség és miben lesz más 2020. július 1-től az áfa törvény és mit kell tennünk a NAV felé 2020. második félévétől? Cikksorozatunkban megtalálhatod a választ erre kérdésre…

Számla adatszolgáltatás 2018. óta

Az áfa törvény első komoly újítása 2018. július 1-től az volt, hogy a számla adatszolgáltatási kört bevezette. Ez azt jelentette, hogy az online pénztárgépek 2013. december 31-ei bevezetéséhez hasonlóan, 2018-tól már bizonyos áfa státuszú adózói kör és meghatározott számlákról adatot kell szolgáltatni online az állami adóhatóság felé. Az online pénztárgépek bevezetése is teljesítette az állami bevételek növeléséhez fűződő reményeket és vélhetően az online számla adatszolgáltatás folyamatos szigorítása és kiterjesztése is ugyanezt a célt fogja elérni.

Az áfa törvény 257/G. §-a alapján a 4/A. számú és a 10. számú melléklete szerint vagyunk köteles adatot szolgáltatni bevételi (=kimenő számlák, vagy vevők) és kiadási számláiról (=bejövő számlák, vagy szállítók) az adóhatóság felé.

A 4/A. melléklet a közösségi termékértékes, -beszerzés, közösségi szolgáltatásnyújtás és -igénybe vétel számláinak adatszolgáltatási kötelezettségét tartalmazza. (Erről majd külön cikkben részletesebben írunk.) Ennek NAV nyomtatványa a ‘A60-as, amelyen ezen számláinkra vonatkozó adatszolgáltatást teljesíthetjük.

A 10. számú melléklet a belföldi adóalanyok felé és tölük befogadott számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség részletszabályait tartalmazza. Ennek bevallási nyomtatványa a ’65 a NAV rendszerében.

A 2018-tól életbe lépett szabályozás csak abban az esetben érintett bennünket, ha áfa általános szabályok szerinti adózást választottunk és számlánkban az áthárított, vagy kapott számlánkban a levonható áfa összege a 100 ezer forintot meghaladta. Az alanyi adómentes adózókra a szabályozás 2020. június 30-ig nem vonatkozott.

Számla adatszolgáltatás 2020. július 1-től

A 2020. július 1-től életbe lépő új szabályozás, az Áfa törvény 10. számú mellékletét érinti, amelyek a számla adatszolgáltatásra vonatkoznak. Ezen változások az alábbiakban foglalhatóak össze.

Adatszolgáltatás számla kiállítása, -kibocsátása esetén (bevétel számlák)

2020. július 1-vel az áfa törvény 10. számú melléklete (összesítő jelentés) módosul a 2019. évi C. törvény szerint. A bevételek tekintetében az adatszolgáltatás minden adózóra kötelező érvényű lesz. Azokra is akik áfa alanyi adómentes adóalanyok és azokra is, akik az áfát általános vagy azon belül valamilyen speciális szabály szerint számolják el.

Kötelező lesz 2020. július 1-től adatot szolgáltatni az állami adó- és vámhatóság részére  egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalany (adószámmal rendelkező személyek, vállalkozások, magánszemélyek) részére belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról. (A termék közösségen belüli termékértékesítés (89. §) egyelőre kivételt képez.)

nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla (169. §), számlával egy tekintet alá eső okirat (170. §) adattartalmáról kötelező adatot szolgáltatni.

Amennyiben a nyomdai úton előállított nyomtatvány (kézi számla, számlatömb) használatával kibocsátott számlában vagy számlával egy tekintet alá eső okiratban:

  • az áthárított adó összege az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, a számla kibocsátását követő naptári napon belül,
  • egyéb esetben a kibocsátást követő négy naptári napon belül köteles adatot szolgáltatni.

Alanyi áfamentes adózóként, vagy ha a számlánkban az áfa összege az 500.000 forintot nem éri el, akkor 4 napunk van a nav online számla felületén az adatok rögzítésére. Ez a felesleges munka nav bekötéssel rendelkező számlázó esetén megspórolható. (Nem kell a számlaadatokat mégegyszer kézzel berögzíteni a nav rendszerébe)

A számlázási funkcióval rendelkező programmal (online, nav bekötéssel ellátott számlázóval) kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében az adóalany külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon teljesít adatszolgáltatást a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról.

A fentiekből eredően még alanyi adómentes adózók (katás egyéni vállalkozók stb.) számára is praktikus lehet online számlázó program használatára áttérni. A kézi számlatömbökbe kiállított számlákról ugyanis a fentiek alapján 4 napon belül adatot kell majd szolgáltatni. Ez a NAV online számlázó rendszerébe tételes kézzel, egyenkénti adatbevitelt fogja megkövetelni.

Adatszolgáltatás kapott előleg esetén

Amennyiben az adóalany az általa teljesített termékértékesítéshez, szolgáltatáshoz (59. §) előleget kapott, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről szolgáltat adatot.

A fentiekben leírt adatszolgáltatást az adóhatóság által erre a célra biztosított elektronikus felületen kell teljesíteni. Az elektronikus felület az adóalany egyedi azonosítására szolgáló adatok igénylését követően használható. (Ez annyit jelent, hogy a NAV felületén létrehozott technikai felhasználó és biztonsági kulcsokat az online számlázó programban beállítjuk. = “NAV bekötés”)

A fenti adatszolgáltatást a törvény szerint nevünkben az a személy is teljesítheti, akit az  állandó meghatalmazottként megjelölünk.

Adatszolgáltatás számla befogadásáról (áfa levonás)

2020. július 1-től  termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorolszámlánként nyilatkozni kell az alábbi adattartalommal (’65-ös bevallás M lapján):

  • a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany adószámának első nyolc számjegyéről,
  • a nevére szóló számlában feltüntetett adóalapról és áthárított adó összegről,
  • számla sorszámáról, valamint
  • a számlában szereplő teljesítési időpontjáról, előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításának időpontjáról, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltéről.

A befogadott (“költség”) számla módosítása vagy érvénytelenítése (sztornózása) esetén a számlával egy tekintet alá eső okiratot befogadóként abban a bevallásban kell adatot szolgáltatni, nyilatkozni, amelyben a módosítás, érvénytelenítés hatását figyelembe vesszük. Ebben az esetben nyilatkoznunk kell annak a számlának a fent meghatározott adatairól, amelyet a módosítás, érvénytelenítés érint, a módosítás számszaki hatásáról az adóalap és áthárított adó tekintetében, valamint a számlát módosító, érvénytelenítő okirat sorszámáról.

Áfa levonás, elszámolás esetén az áfa bevallásba kerülő számlánkénti tételes adatszolgáltatást érdemes könyvelőre bízni.

Adatszolgáltatás adott előlegről

Amennyiben 59. § szerinti előleget fizetettünk, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről kell adatot szolgáltatnunk.

A befogadott számlákat érintő nyilatkozatra (’65-ös bevallás) a bevallásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a törvény szerint.

Pénzforgalmi elszámolást választókra vonatkozó szabályok

Ha pénzforgalmi elszámolás szerinti adózási módot választók által kibocsátott számla esetében a befogadott számlákra vonatkozó nyilatkozatot csak egyszer, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban kell megtenni, amelyben ezen számla alapján első alkalommal adólevonási jogot érvényesítünk.

Pénzforgalmi elszámolás szerinti adózási módot választók termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén a fenti nyilatkozatot a befogadott számlák esetében ugyanazon számláról csak egyszer, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban kell teljesíteni, amelyben ezen számla alapján első alkalommal adólevonási jogot érvényesít.

Adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztése 2020. július 1-től

Összességében elmondhatjuk, hogy az új szabályozás 2020. július 1-től minden adószámmal rendelkező (adószám formátuma: XXXXXXX-X-XX) magánszemélyre és gazdálkodóra kiterjesztésre kerül. Azokra is akik áfa alanyi adómentességet válaszottak és azokra is, akik az áfát általános vagy valamilyen speciális szabály szerint számolják el.

A befogadott (költség) számlák tekintetében viszont csak és kizárólag az áfa bevallásra kötelezetteknek kell majd számlánként, összeghatár nélkül adatot szolgáltatniuk, amennyiben a számlában szereplő áfa összeg tekintetében részben vagy egészben levonási jogot gyakorolnak.

Kapcsolódó cikkek: